มอบถังขยะรีไซเคิลให้กับหน่วยงานของรัฐและสถานที่ท่องเที่ยว

ถังขยะ


ในวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายนิคม จุลเขต  puttygen.net/

,98.5751714,13z/data=!3m1!4b1?hl=th”>นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ  พร้อมคณะลงพื้นที่ส่งมอบถังขยะรีไซเคิลให้กับหน่วยงานของรัฐและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เป็นการนำร่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การนำเศษวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่  ตามหลักการ ๓Rsและ  โดยให้มีความตระหนักรู้  รับผิดชอบในการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอย  โดยเน้นการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป  และเป็นการเสริมสร้างสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ให้มีความสะอาด  มีถังขยะรองรับ    เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  แก่นักท่องเที่ยว

Koupit Doxycyklin v Praze