ทดสอบความเเข็งแรงถังขยะ ของ บริษัท เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด
-บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม
-บริษัทฯ จะผลิตสินค้าด้านพลาสติกให้มีคุณภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม
-บริษัท ฯ มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่แปลกใหม่และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
-บริษัทฯ มุ่งสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคครองใจสินค้าตลอดไป
-บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว